contact
Oostendse Steenweg 73
8000 Brugge
+32 (0)50 31 35 64

Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de website www.xantippe.be, is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. XANTIPPE kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel XANTIPPE hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. XANTIPPE kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster: Digicreate.be bvba, Baron Ruzettelaan 222, 8310 Assebroek,T +32 (0)50 67 06 58, F +32 (0) 67 00 58 ,info@digicreate.be, http://www.digicreate.be

1.3 XANTIPPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= ‘de informatie’) mag niet gedupliceerd worden zonder voorafgaande toestemming. De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

1.5 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van XANTIPPE is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van XANTIPPE.

1.6 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. XANTIPPE garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen XANTIPPE en de beheerders van die sites.

1.7 Het is mogelijk dat de website van XANTIPPE gebruik maakt van ‘cookies’, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

1.8 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van XANTIPPE, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 XANTIPPE behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:
om de door u gevraagde informatie te verstrekken; om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden voor direct marketing. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

3. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.